Küsimustik farmijuhatajatele


Palume Teid osalema Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi läbiviidavas uuringus

PIIMAVEISTE PRAAKIMINE JA HUKKUMINE KAASAEGSETES KÕRGETOODANGULISTES PIIMAKARJADES - MULTIDISTSIPLINAARNE UURING 

KÜSIMUSTIK FARMIJUHATAJALE

Uuringut rahastab Eesti Teadusagentuur (personaalse uurimistoetuse grant PSG268) ja uuringuks on loa andnud Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee.


MIS ON SELLE UURINGU EESMÄRK?

Käesoleva  uuringuga selgitatakse piimalehmade eluea pikkust mõjutavad riskitegurid Eesti suurtes piimaveisefarmides. Samuti tuvastatakse tegurid, mis mõjutavad lehmade ja vasikate suremust. Küsitluse eesmärk on uurida farmijuhatajate rahulolu lehmade eluea pikkuse ja vasikate ning lehmade hukkumisega ning farmijuhatajate seisukohti lehmade karjast väljaminekut ja vasikate hukkumist soodustavate tegurite osas. Samuti on eesmärk tuvastada farmijuhatajate isikuomaduste, suhtumise ja motivatsiooni seos lehmade eluea pikkuse ning vasikate ja lehmade suremusega.


MILLEKS SEDA UURINGUT VAJA ON?

Võttes arvesse inimeste isiksusetüüpe ning sellest tulenevaid hoiakuid, suhtumist ning käitumismustreid, saab farmi nõustajatele ja loomaarstidele anda soovitusi karja tervist ja heaolu parendavate ettepanekute efektiivsemaks selgitamiseks. Eeldatavasti on sellel positiivne mõju piimaveiste tervisele ja karjaspüsivusele.


MIDA UURITAKSE JA KUIDAS?

Allolevas küsitlusankeedis on toodud küsimused ja väited, mille osas palume Teie kui farmijuhataja isiklikku hinnangut. Küsimustikus toodud väited on sellised, millele ei ole ühte ja universaalset õiget vastust – meie soov on teada saada just Teie isiklikku suhtumist antud väitesse ja/või väite paikapidavust Teie ettevõttes. Küsimustiku täitmine võtab aega ca 15-20 minutit ja Te saate küsimustikku täita Teile sobival ajal enne farmi külastust. Farmivisiidi ajal on Teil võimalus täidetud küsimustik anda üle Teie farmi külastavale uurimisrühma esindajale. Oma nõusoleku uuringus osalemiseks annate küsimustikule vastamise ja täidetud küsitlusankeedi üleandmisega uurimisrühma esindajale.


KUI TE EI SOOVI OSALEDA?

Teie osalus uuringus on vabatahtlik ja Teil on õigus sellest keelduda ilma igasuguste negatiivsete tagajärgedeta.
 

KONFIDENTSIAALSUS

Küsimustikus ei paluta märkida Teie nime, Teie küsimustikus antud vastuseid saavad uuringu läbiviijad seostada ettevõtte/farmiga, kus töötate ja Teie isik võib olla tuvastatav ainult kaudsete tunnuste alusel. Dokumentatsioonis ja infotöötluses kasutatakse ainult Teie farmi uuringunumbrit (koodi). Koodi võti ehk farmi nimi on eraldi andmefailis ning sellele on juurdepääs ainult uurimisrühma juhil. Kõiki Teie andmeid käsitletakse konfidentsiaalselt ja kasutatakse ainult teaduslikel eesmärkidel. Uuringu tulemusi avaldatakse ainult üldistatud kujul ja farmide ning uuringus osalejate suhtes anonüümselt.

Teie poolt täidetavale küsitlusankeedile on ligipääs ainult uurimisrühma juhil ja otseselt uuringuga töötavatel kaastöötajatel ning nende edastamine kolmandatele osapooltele ei ole lubatud. Täidetud küsitlusankeete ja arvutiandmestikku kantud andmeid hoitakse Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetoolis. Täidetud küsitlusankeete ja isikustamata andmeid arvutiandmestikes säilitatakse 5 aasta vältel pärast uuringuprojekti lõppemist, need hävitatakse 2027. aasta detsembris. Andmete säilimise ja hävitamise eest vastutab uurimisrühma juht.

Kui Teil tekib uuringuga seoses küsimusi, palume pöörduda uurimisrühma juhi poole (Kerli Mõtus, Kerli.Motus@emu.ee, 7313 219). Kui Teil tekib küsimusi seoses enda õigustega, siis on võimalik pöörduda Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komitee poole (eetikakomitee@ut.ee, 7376 215).

 

Ette tänades

Kerli Mõtus, uurimisrühma juht

Ankeedis on 89 küsimust.

A note on privacy
See ankeet on anonüümne.
Sinu vastus küsimustikule ei sisalda sinu kohta mitte mingit identifitseerimist võimaldavat infot, välja arvatud juhul, kui mõni küsimus seda spetsiaalselt küsis. If you used an identifying token to access this survey, please rest assured that this token will not be stored together with your responses. It is managed in a separate database and will only be updated to indicate whether you did (or did not) complete this survey. There is no way of matching identification tokens with survey responses.